ЩОДЕННИК КУХАРУКА

ЩОДЕННИК КОЧУКОВА

Україна
ІНФОРМАЦІЯ
Герб Прапор

Основні дані

Столиця:Київ

Найбільше місто:столиця

Державна мова:Українська

Гімн

«Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Приспів:
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду».
АР Крим Вінницька Волинська Донецька Житомирська Закарпатська Запорізька Івано-Франківська Київ Київська Кропивницька Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Севастополь Січеславська Сумська Тернопільська Харківська Херсонська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська
ПАНОРАМА

Соціальна місія професійної діяльності та її досягнення

Соціальна місія професійної діяльності та її досягнення

Постановка проблеми. Бухгалтерський облік, як інформаційна система, є надзвичайно важливою складовою знань про суспільство, його стан, загрози та потенційні можливості. Адже саме завдяки системі бухгалтерського обліку, як основній  діагностичній системі, суспільство  отримує дані для визначення показників економічного, а значить і соціального розвитку як на мікро-, мезо- та макрорівнях, так і  в глобальних масштабах, що дозволяє його представникам вчасно приймати правильні економічні рішення. Розуміючи надзвичайну важливість інформації, що генерується системою бухгалтерського обліку, міжнародною спільнотою було напрацьовано ряд засобів, які запобігають ризикам її недостовірності як у процесі формування так і у процесі аудиту. Однак, досвід показує, що наявність позитивного аудиторського висновку для окремого підприємства не гарантує  уникнення ризиків його банкрутства, загрози інтересам його інвесторів та суспільним інтересам. Така ситуація дозволяє стверджувати, що у процесі формування і контролю інформаційного забезпечення прийняття рішень, що генерується системою бухгалтерського обліку не враховуються важливі фактори, дія яких і спричиняє негативні наслідки для всього суспільства.

До таких факторів відносять як невідповідність економічних теорій економічним явищам, які вона описує,  так і невідповідність інструментарію діагностики (вимірювання та оцінки) цих явищ, уособлений в системах обліку  і контролю. Водночас, слід зазначити, що як мікро- так і макро- показники, в основному, формуються на даних бухгалтерського обліку, що знову ж таки вимагає достовірності цих даних.

Мета дослідження. Розкрити соціальну місію професійної діяльності фахівців з обліку і аудиту, визначити місце, роль і значення професійних організацій та вищих навчальних закладів  в її  виконанні.

Викладення основного матеріалу. Недоліки  та шляхи удосконалення системи бухгалтерського обліку як основної інформаційної системи, що формує знання про реальний стан як окремого господарюючого суб’єкта так і економіки в цілому, досліджуються багатьма відомими вченими такими як Бутинець Ф. Ф., Голов С.Ф., Нападовська Л.В., Петрук О.М., Пушкар М.С. та ін. [1, 2, 3, 4, 5].

Основна увага вчених зосереджена на окремих питаннях, пов’язаних, в основному, з регулюванням бухгалтерського обліку, застосуванням міжнародних стандартів фінансової звітності, новими об’єктами бухгалтерського обліку, новими напрямами  звітності. Однак  проблеми економічної дестабілізації залишаються не розкритими, а значить і не контрольованими. Не достатньо розкриваються і питання соціальної місії бухгалтерського обліку та пов´язані з цими питаннями проблеми освіти з обліку і аудиту.

Як для суспільства окремої держави, так і для людства загалом, важливою є інформація про всі явища, що мають відношення до будь-якої сфери людського життя. Однак, особлива увага приділяється процесу господарської діяльності як джерелу створення матеріальних і нематеріальних благ, що забезпечують життєдіяльність людини. А значить  величезна увага приділяється і системі бухгалтерського обліку, за допомогою якого створюється інформація про господарську діяльність.

Як відомо, основним інструментарієм, що формує інформаційний простір для прийняття економічних рішень є бухгалтерський облік. Саме в системі бухгалтерського обліку здійснюється накопичення та систематизація  інформації про всі господарські події, їх фінансові наслідки та остаточний фінансовий результат.

Така увага до цієї системи спричинена тим, що в широкому сенсі бухгалтерський облік характеризується як система безперервного і взаємопов’язаного спостереження за створенням суспільного продукту, пов’язаними з ними процесами обміну, розподілу і перерозподілу; за наявністю і рухом майна, відображення цих процесів у грошовому вираженні з метою одержання інформації, потрібної для управління діяльністю суб´єкта господарювання будь-якого масштабу і рівня, включаючи управління світовою економікою [6, с. 8].

Зрозуміло, що з часом вимоги до інформації, яка генерується системою бухгалтерського обліку змінюються, а кількість ключових параметрів, які необхідні користувачам зростає. До об’єктів бухгалтерського обліку залучається все більше таких, які не були притаманні даній системі в попередніх періодах. На сьогодні від системи бухгалтерського обліку та звітності вимагається інформація не тільки про класичні об’єкти, але і про людський капітал та його розвиток, екологічні наслідки діяльності, показники збалансованості з зовнішнім середовищем. З однієї сторони, така ситуація свідчить про довіру до системи бухгалтерського обліку, яка протягом багатьох століть є мірилом економічної інформації та першоджерелом економічних досліджень, що відображає дійсність через об´єктивну, узгоджену з усіма учасниками господарського життя, метрологію економічних процесів і явищ [7]. А з іншої сторони, така довіра покладає величезну відповідальність на фахівців цієї сфери діяльності як на неупереджених професіоналів, здатних відтворювати достовірну інформацію за будь-яких обставин.

Однак, досвід показує, що  генерування необхідної інформації є, само по собі, складним технологічним процесом, що потребує дотримання чітких технічних та технологічних вимог, які до того ж, постійно ускладнюються. Невідповідність дотримання вимог до формування інформації призводить до її викривлення та спотворення, а отже до формування хибних знань, наслідком застосування яких є неправильні економічні рішення [8].

У процесі розкриття факторів впливу на формування інформації  в бухгалтерському обліку та звітності, а також підтвердження цієї інформації шляхом здійснення контролю та аудиту найменша увага приділяється людському фактору - свідомого чи несвідомого впливу на інформацію, що генерується системою обліку та звітності. Мова йде про фахівців з бухгалтерського обліку та аудиту, зусиллями яких і формуються показники господарської діяльності і здійснюється їх аудит, що призводить до позитивного чи негативного висновку.

Поступове ускладнення економічних явищ, інструментарію їх оцінки та виміру, розширення самої системи бухгалтерського обліку від замкнутої національної до міжнародної і світової призвело до переоцінки значення ролі фахівця у цьому процесі. Адже по відношенню до тих чи інших явищ стосовно господарської діяльності, що діагностується і відображається в системі бухгалтерського обліку та фінансовій звітності, оцінки і контролю показників звітності явищ застосовується професійне судження [9].

Розуміння світовою професійною спільнотою надзвичайної важливості інформації, що генерується бухгалтерським обліком та відображається у звітності, спричинило до створення цілого ряду міжнародних професійних організацій, призваних розробляти та впроваджувати найбільш досконалі стандарти  бухгалтерського обліку, фінансової звітності та аудиту та здійснювати контроль щодо їх дотримання.

Однак не тільки стандарти обліку, звітності та аудиту розробляються міжнародними професійними організаціями. Величезна увага цими організаціями, які у переважній більшості є громадськими, приділяється вимогам до фахівців, які професійно займаються бухгалтерським обліком і аудитом.  При цьому, рівень професіоналізму нерозривно пов´язується з професійною етикою та чітким усвідомленням соціальної ролі і відповідальності.

Найбільш апробованими в історичному аспекті та визнаними у світі громадськими організаціями, що взяли на себе відповідальність за формування вимог щодо ведення бухгалтерського обліку, формування фінансової звітності, здійснення аудиту та вимог до освітньо-кваліфікаційного і етичного рівнів відповідних фахівців, вважаються Американський інститут дипломованих публічних бухгалтерів  та  Асоціація присяжних сертифікованих бухгалтерів (Великобританія).

 Американський інститут дипломованих публічних бухгалтерів  (AICPA) – це  американська громадська професійна організація, заснована ще у позаминулому столітті - у 1887 році. Дана організація розробляє загальноприйняті аудиторські стандарти, здійснює випуск коментарів з основних питань обліку, несе відповідальність за етичне керівництво професією. Сьогодні членами цієї організації є понад 350 тис. фахівців, зайнятих у бізнесі, державному регулюванні, включаючи студентські спілки і міжнародних партнерів.

Інститут проводить сертифікацію бухгалтерів за програмою СРА (Certified Public Accountant), яка є однією з провідних професійних кваліфікацій і таких, що визнані в усьому світі. Програма діє безпосередньо на території США та передбачає складання іспитів за 4-ма напрямами (фінансовий облік і звітність, регулювання, бізнес-середовища і концепції, аудит і атестація) [10].

Асоціація присяжних сертифікованих бухгалтерів (ACCA) заснована в 1904 р., налічує на сьогодні біля 180 тисяч членів і 320 тисяч студентів в 170 країнах світу. Асоціація має розгалужену мережу офісів і екзаменаційних центрів, які забезпечують підтримку кар’єрного розвитку своїх членів і дотримання ними встановлених професійних та етичних стандартів.

Підтвердженням високого рівня знань і навичок в бухгалтерському обліку є кваліфікації АССА, такі як DipFM, DipІFR і АССА Professional Scheme. Повне членство в асоціації передбачає успішне складання 14 екзаменів на англійській мові по фінансовому обліку, фінансовій звітності, аудиту, стратегічному плануванню, підприємницькому праву, податкам, етиці та ін. Присвоєння цієї кваліфікації засвідчує здатність дипломованого бухгалтера працювати у сфері обліку і фінансів будь-якого бізнесу, зазвичай на керівних посадах [11].

Достатньо поширена у світі і в Україні, в тому числі, сертифікаційна програма СІМА (Chartered Institute of Management Accountants) – Сертифікований інститут фахівців з управлінського обліку (Великобританія), створений у 1919 році. СІМА - це кваліфікація по управлінському обліку, яка повністю відповідає потребам бізнесу. За даними самої організації вона є світовим лідером серед професійних об’єднань в галузі стратегічного управлінського обліку та налічує 195 тисяч членів і студентів в 176 країнах [12].

Роль об´єднуючої професійної організації взяла на себе Міжнародна федерація бухгалтерів (МФБ)  -  International Federation of Accountants (IFAC). МФБ – це всесвітня організація, заснована у 1977 році, головним завданням якої є служіння суспільним інтересам, шляхом сприяння розробці, прийняттю та впровадженню високоякісних міжнародних стандартів, підтримці розвитку сильних професійних організацій бухгалтерів, поширенню у всьому світі розуміння цінності професійних бухгалтерів та визначення суспільно значимих проблем, у яких досвід професії бухгалтера є найбільш доречним.  До складу МФБ входять 167 її дійсних і асоційованих членів зі 127 країн світу, які представляють близько 2.5 млн. практикуючих бухгалтерів [13; 14, с. 6.]

Авторитет МФБ зумовлений не лише тим, що в ній представлені організації багатьох країн світу, а й високим професійно-етичним рівнем членів організацій, які особисто віддані ідеї утвердження якості, компетентності і доброчесності в бухгалтерській професії. МФБ працює та ініціює стандарти які повинні базуватися на концептуальній основі гармонізованій в глобальних масштабах  для задоволення дедалі зростаючих міжнародних вимог, що висуваються до бухгалтерської професії чи то з боку бізнесу або освіти, чи то з боку організацій державного сектору. Основними складовими цієї концептуальної основи є Міжнародні стандарти аудиту (МСА), Кодекс етики професійних бухгалтерів МФБ, Міжнародні стандарти освіти та Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку для державного сектору (МСБОДС). Діяльність МФБ спрямована також на надання рекомендацій на рівні найкращих зразків світової практики дедалі більшій верстві бухгалтерів, які працюють на малих та середніх підприємствах (МСП).

 Стандарти і положення, що розробляються МФБ служать зразком для розробки стандартів і положень в усьому світі. Кодекс етики професійних бухгалтерів МФБ, розроблений Комітетом з питань етики МФБ, є основою для всіх кодексів етики, що їх розробили і запровадили організації-члени. У ньому стверджується, що поняття об’єктивності, доброчесності та професійної компетентності мають бути неодмінними рисами всіх професійних бухгалтерів.

З метою поширення в усьому світі програм підготовки бухгалтерів Комітет з освіти МФБ розробляє Міжнародні стандарти освіти, визначаючи критерії щодо підготовки фахівців з обліку і аудиту. Передбачається, що всі організації – члени МФБ мають дотримуватися цих стандартів, у яких розкривається процес фахової підготовки кваліфікованих професійних бухгалтерів, а також актуальні проблеми їхнього постійного професійного розвитку [13].

Професійні організації світу прагнуть приєднатися до високої місії МФБ та, виконуючи вимоги високих стандартів професії, закладених у статуті організації, стають її асоційованими і повними членами. Так АССА, будучи до 2008 року асоційованим членом, виконала всі вимоги і стала дійсним членом МФБ.

Серед вітчизняних професійних організацій, яких в Україні  нараховується сім: Спілка податкових консультантів України (СПКУ),  Федерація професійних бухгалтерів аудиторів України (ФПБАУ), Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України (ФАБФ АПКУ), Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів (РНБА), Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів та аудиторів (УАСБА), Спілка аудиторів України (САУ), єдиним дійсним членом МФБ є Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів  України (ФПБАУ) [15].

За участю ФПБАУ, спеціально для країн, які вступали на шлях ринкових перетворень в пострадянському просторі розроблена міжнародна російськомовна сертифікаційна програма  СІРА, що включає два рівні сертицікації: САР (Certified Accounting Practitioner – сертифікований бухгалтер – практик) - для професійних бухгалтерів – практиків і СІРА (Certified International Professional Accountant - сертифікований міжнародний професійний бухгалтер) - для бухгалтерів що випрацьовують професійне судження.

Для отримання сертифіката першого кваліфікаційного рівня (САР) професійний бухгалтер повинен бути дійсним членом професійної організації (Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України (ФПБАУ) та успішно скласти іспити за цією програмою. Сертифікат другого кваліфікаційного рівня (СІРА) можна отримати, якщо мати сертифікат першого рівня (САР) та скласти іспити за програмою СІРА.

Оскільки країни пострадянського простору, у тому числі і Україна, реалізують стратегії входження до єдиного економічного простору з ЄС і критичним стає транспарентність інформації, яка генерується системою бухгалтерського обліку, що вимагає не тільки використання єдиних  правил і методик формуванні інформації, але і єдиних правил і методик підготовки фахівців, слід більш уважно  дослідити вимоги міжнародних стандартів освіти професійних бухгалтерів. Тому, що саме професійність бухгалтера є основоположним фактором довіри до інформації бухгалтерського обліку та звітності і, водночас, запорукою досягнення її соціальної місії.

В документах, які розробляє МФБ встановлюється і універсальне тлумачення терміну професійного бухгалтера, як фахівця, діяльність якого є гарантією успішного використання усіх розроблених стандартів, не залежно від національних, законодавчих та галузевих особливостей.

Професійний бухгалтер - це особа, яка, завдяки формальній освіті та практичному досвіду, є експертом у сфері бухгалтерського обліку, що демонструє і підтримує компетентність, відповідає кодексу етики, дотримується високих професійних стандартів і діяльність якої регулюється через професійну організацію бухгалтерів або інший механізм регулювання.

Професійність бухгалтера формується шляхом проходження декількох етапів становлення фахівця, де на першому етапі формується особа, яка починає свій розвиток, на другому етапі – особа, яка розвивається у професійному плані, на третьому – розвинена особа, а четвертий етап – це етап безперервного розвитку, що досягається навчанням протягом всього життя для підтримки належного професійного рівня. На кожному з цих етапів встановлюються свої вимоги як до професійних знань та етики так і практичного досвіду [16].

Згідно вимог МСО, відповідальність за професійний розвиток, починаючи з вхідних умов до початкового розвитку і закінчуючи періодом безперервного розвитку, покладається на професійні організації, які є членами МФБ.  Ними ж розробляються і вхідні критерії входження  в процес початкового розвитку, одним з яких може бути, наприклад, наявність диплому про вищу освіту.

Головним  у процесі встановлення вимог до осіб, які хочуть стати визнаними фахівцями з бухгалтерського обліку і потрапити на початковий етап формування професійного бухгалтера, є впевненість професійної організації в тому, що такі особи успішно пройдуть всі етапи становлення професійного бухгалтера [16].

Стандартами, також, встановлено, якими саме компетенціями повинні оволодіти особи, що знаходяться в процесі професійного розвитку, та які навчальні дисципліни вони повинні засвоїти, щоб успішно досягнути  встановлених компетенцій [17].

На сьогодні в Україні діють, принаймні, дві організації, що є членами МФБ – ФПБУ та АССА, які спільно зацікавлені і спільно спрямовують свої зусилля в напрямі розвитку професії шляхом підготовки висококваліфікованих фахівців та підтримки їх професійного рівня. Найбільший досвід підготовки фахівців від початку розвитку до рівня розвиненої особи має професійна організація АССА, про що говорить факт існування  мережі з понад 80 офісів та центрів, та більш ніж 8 500 акредитованих роботодавців по всьому світі, а також 424 тисячі студентів в 170 країнах. Для отримання членства в АССА необхідно: скласти 14 іспитів АССА, підтвердити 3 роки практичного досвіду та пройти спеціальний онлайн модуль з професійної етики [11].

Крім того, слід зазначити, що процес професійного розвитку від початку до повної завершеності, коли фахівця визнають як професіонала і повного члена професійної організації, займає значний період часу (до 10 років) і вартість навчання та складання іспитів становить суттєві суми (до $ 10 000)   [18].

Отже, чим   раніше особа, що обирає спеціальність, пов´язану з обліком і аудитом, розпочне етап професійного розвитку, тим швидше суспільство отримає фахівця, якому можна довіряти формувати інформаційне забезпечення прийняття економічних рішень.

В пришвидшенні процесу проходження всіх етапів професійного розвитку полягають і особисті інтереси  осіб- фахівців з обліку і аудиту, адже зменшення часової дистанції від початку розвитку до розвиненої особи, дозволить не тільки скоротити час, але і зменшити фінансові витрати, не зашкодивши при цьому кваліфікаційному рівню.

Такий процес вбачається можливим за умови навчання у вищих навчальних закладах за програмою професійної організації, якій надається право встановлювати вимоги до входження в процес початкового розвитку та вимоги проходження всіх етапів професійного розвитку.

З іншої сторони вищі навчальні заклади України готують бакалаврів напряму підготовки “Облік і аудит” і магістрів зі спеціальності “Облік і аудит”, програми підготовки для яких, розроблені вищими навчальними закладами з дотриманням вимог галузевих стандартів вищої освіти для даного напряму підготовки  і для вказаної спеціальності.

Постає питання: чи може професійна організація визнати результати вивчення  аналогічних дисциплін, що забезпечують досягнення необхідних професійних компетенцій, визначених МСО, підтверджені наявністю диплома бакалавра чи магістра. Виявляється не все так просто і шлях до такого визнання є достатньо складним.

На сьогодні з ініціативою наближення навчальних програм вищих навчальних закладів до вимог професійних організацій країн Східного партнерства, до складу яких відноситься і Україна,  виступає Світовий банк. Так Світовим банком була започаткована програма «Сприяння розвитку обліку, аудиту та звітності в країнах Східного партнерства» (STAREP), метою якої  є надання допомоги  цим країнам у створенні ефективних систем фінансової звітності та аудиту, що відповідають міжнародним стандартам і вимогам європейського законодавства.

Програма націлена на сприяння переходу формування фінансової звітності на міжнародні стандарти, що сумісні з вимогами ЄС, через зміни у сфері освіти та інституціональній сфері, шляхом обміну досвідом між викладачами, ключовими інститутами та професійними організаціями.

До цієї програми Світовий банк залучає широке коло зацікавлених осіб, включаючи міністерства фінансів, професійні організації, викладачів бухгалтерського обліку та фінансової звітності вищих навчальних закладів [19]. В межах роботи за програмою STAREP Світовим банком були проведені дослідження програм підготовки в ВНЗ країн Східного партнерства (у тому числі і України) бакалаврів напряму «Облік і аудит» стосовно їх відповідності програмі АССА (рис.1). Порівняльній аналіз здійснювався по відношенню до змісту кожного модуля програми АССА  (табл. 1).

 

 

Таблиця 1

Дисципліни, знання кожної з яких необхідно продемонструвати шляхом здачі іспитів

GROUPING

GROUPING

A

Management and Accounting

I

Analysis and Interpretation

B

Management Accounting Techniques

J

Audit and Assurance Engagements

C

Management and Ethics

K

Audit Testing and Reporting Engagements

D

Performance Management and Decision Making

L

Principles of Financial Management

E

Management Techniques

M

Financial Management Techniques

F

Financial Accounting Concepts

N

Legal Principles

G

Recording Transactions and Events

O

Business Forms and Governance

H

Preparation of Financial Statements

P

Principles of Taxation

 

Результати досліджень понад 60 анкет учасників програми, які проводили порівняльний аналіз в різних країнах і різних вищих навчальних закладах, де здійснюється підготовка з обліку і аудиту, показала значні розбіжності між програмами ВНЗ і значну невідповідність програмам дисциплін АССА.

 

 

Рис. 1. Дослідження Світового банку навчальних планів бакалаврів з обліку і аудиту ВНЗ країн Східного партнерства (За даними доповіді  Ian Ritchie, CFRR Vienna, STAREP EduCoP, Tbilisi, October 8th 2014)

 

На сьогодні ставиться мета об´єднати зусилля для забезпечення змісту програм бакалаврів напряму підготовки «Облік і аудит» ВНЗ до як мінімум 80% рівня АССА. Дослідження ж показують, що в своїй переважній більшості рівень відповідності навчальних програм ВНЗ є значно нижчим від необхідного. 

Однак, в сучасних реаліях підготовки фахівців  з обліку і аудиту,  існують приклади і позитивного досвіду не просто наближення навчальних програм бакалаврів до рівню АССА, і повне визнання 9 з 14 дисциплін з зарахуванням їх як виконання програми АССА.

Такий шлях успішно пройшла Економічна академія Молдови. Вища освіта Молдови включає три ступені: ліцензіат –3-4 роки, мастерат - 1,5-2 роки, докторат – 3-4 роки. До вищих навчальних закладів вступають особи, які попередньо пройшли три ступені навчання: початкове – 4 роки, гімназичне – 5-8 років, коледж – 2-5 років. При цьому, два роки навчаються ті особи, які після гімназії три роки навчалися або в загальноосвітній школі, або в ліцеї, або в професійній школі.

З 2006 року в Національну систему вищої освіти Молдови було впроваджено Болонську систему, а з 1 січня 2013 року вищі навчальні заклади отримали фінансову автономію. Сьогодні в Молдові завершується розробка основного освітнього документа – Кодекса освіти. Загальна кількість ВНЗ в республіці з 2000 по 2013 рік зменшилася з 47 до 34, з них державними є майже половина – 19. Десять з 34 вищих навчальних закладів спеціалізуються на підготовці фахівців економічних спеціальностей і саме ці ВНЗ готують фахівців з обліку і аудиту.

Молдовська економічна академія створена у 1991 році і випустила до 2013 року понад 43 тисячі фахівців. На мастераті (відповідає кваліфікаційному рівню магістра) з обліку і аудиту, який продовжується 2 роки, сьогодні навчається більше двох тисяч осіб.

Наразі Академія проходить шлях акредитації АССА, яка забезпечить випускникам зі спеціальності облік і аудит зарахування 9 з 14 етапів для отримання повного членства в АССА. Робота, яку проводить академія, попри свою складність, вже приносить свої позитивні результати. Це і міжнародне визнання, і підвищення привабливості для абітурієнтів, які хочуть отримати конкретну спеціальність, це зростання якості освіти. Для випускників же академії є свої переваги, що полягають у звільненні від навчання та екзаменів 9-и етапів за програмою АССА, зменшення затрат на проходження всіх ступенів, адже для повного членства в АССА залишається тільки 5 з 14, та професійна мобільність в країнах, що є членами ЄС.

Забезпечення 9 з 14 ступенів входження в повне членство АССА здійснюється на ліцензіаті шляхом введення в навчальну програму відповідних дисциплін, їх змістовного наповнення, контролю якості викладання і засвоєння та вимог до підсумкового контролю. Всі дисципліни програми ліцензіату закінчуються екзаменом, при чому екзамен проводиться з дотриманням всіх вимог, встановлених АССА. Відповідність навчальної програми ліцензіату кафедри обліку і аудиту Молдавської академії наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Співвідношення дисциплін програми ліцензіату

Молдовської економічної академії з дисциплінами АССА

Ступені програми АССА

Дисципліни навчальної програми

ліцензіату з обліку і аудиту

F1 The accounting in business

Основи бухгалтерського обліку

F2 Management accounting

Управлінський облік

F3 Financial accounting

 

Фінансовий облік 1 (НСБО)

Фінансовий облік 2 (НСБО)

Практикум по фінансовому обліку/ Курсова робота

F4 Corporate and business law

Підприємницьке право

F5 Performance Management

Управлінський контроль і менеджмент

F6 Taxation

Податки

Податковий облік

F7 Financial Reporting

Фінансовий облік за МСФЗ

Консолідована звітність

Аналіз фінансових звітів

F8 Audit and Assurance

Фінансовий аудит

F9 Financial Management

Фінансовий менеджмент

 

У процесі проходження акредитації АССА кафедрі довелося зіштовхнутися з багатьма невизначеностями, окремі з яких наступні: чи потрібно відмовлятися від викладання бухгалтерського обліку за видами економічної діяльності, чи потрібно включати МСФЗ та консолідовану звітність, чи достатньо аудиторних годин, як проводити контроль самостійної роботи студентів і ін. [20].

Перші спроби порівнянь вимог АССА і діючої програми навчання виявили, що АССА вимагають повного суміщення програми визначених дисциплін з програмами АССА, тому зміст програм по всім дисциплінам було допрацьовано до вимог АССА. В навчальному закладі, також, не дотримувалася методика проведення екзаменів та оцінювання їх результатів так як це вимагає АССА. А тому було змінено зміст екзаменаційних білетів, методика проведення екзаменів та переглянута  шкала оцінок.

Впровадження змін дозволило Академії врешті-решт вийти на ту дорогу, яка веде до акредитації АССА. Успішна реалізація цього процесу забезпечується постійним зв’язком з АССА, регулярним оновленням навчальних програм та методичних матеріалів відповідно вимогам останніх змін в кваліфікаційних програмах АССА [21].

Однак не тільки зусиллями академії було досягнуто таких результатів у підготовці бакалаврів – обліковців. Важливу роль відіграє урядова позиція Молдови у питаннях бухгалтерського обліку. Так в законі «Про бухгалтерський облік» визначено не тільки рівень освіти особи, яка має право  займати посаду головного бухгалтера, але визначено як регулюючий орган професійні організації, а також визначено їхні  компетенції  по захисту прав та підвищенню рівня  кваліфікації своїх членів [22].

Висновки. Отже, соціальна місія професії бухгалтера вимагає  від особи, яка займається такою діяльністю, бути експертом у сфері бухгалтерського обліку, що демонструє і підтримує компетентність, відповідає кодексу етики, дотримується високих професійних стандартів і діяльність якої регулюється через професійну організацію бухгалтерів або інший механізм регулювання.

Першим кроком на цьому шляху повинна стати сумісна робота вищих навчальних закладів та професійних організацій над формуванням навчальних програм для бакалаврів з обліку і аудиту, які максимально наближатимуть ці програми до вимог професійних.

На сучасному етапі, враховуючи більшу автономність та незалежність ВНЗ, що передбачається ЗУ «Про вищу освіту» у формуванні навчальних програм за спеціальностями, у т.ч. і обліковими, шлях до наближення навчальних програм обліковців до програм професійних організацій, видається більш реальним.

Звичайно, при цьому необхідно визначити на законодавчому рівні, а саме в законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» роль професійних організацій і ступінь їх впливу як на формування процесу підготовки фахівців так і забезпечення контролю процесу входження в професію.

 

Список використаних джерел:

 1. 1.              Бутинець Ф.Ф. Альфа і омега бухгалтерського обліку або моя болісна несповідь / за ред. Ф. Ф. Бутинця. Житомир: «Рута», 2007. – 328 с.
 2. 2.              Голов С.Ф. Сучасний стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні. – Дис. на здоб. наук. ступ. д.е.н. – ДВНЗ КНЕУ – Київ, 2009.
 3. 3.              Нападовська Л.В. Концепція подальшого розвитку обліку в умовах міжнародної інтеграції. Вісник КНТЕУ, 1, 2006 р.
 4. 4.              Петрук О.М.  Розвиток національної системи бухгалтерського обліку в Україні: стратегія, гармонізація, регламентація. Дис. на зд. наук. ступ. д. е.н.– КНЕУ, Київ, 2006.
 5. 5.              Пушкар М.С. Сучасні проблеми розвитку системи обліку в Україні [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, Л. В. Нападовська, Я. Д. Крупка [та ін.] ; за ред. М. С. Пушкаря. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 268 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 6. Сопко В. В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством. Навч посіб. –К.: КНЕУ, 2006.–526 с.
 7. Панков Д.А., Вегера С.Г. Методология бухгалтерського учета: диалектика научного познания и проблема научного результата. Международный бухгалтерский учет. 2012, №14
 8. Мазіна О.І. Роль менеджменту в досягненні основної мети бухгалтерського обліку. Колективна монографія “Аспекти соціально-економічного розвитку транзитивної економіки” Ч.2. Умань, 2011р.
 9. 9.              Концептуальна основа фінансової звітності. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=408095&cat_id=408093&ctime=1423500775962
 10. 10.          Жук В.М. Професійні аспекти підвищення кваліфікації бухгалтерів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   http://zhuk.faaf.org.ua/article-13/
 11. 11.          АССА [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://www.accaglobal.com/gb/en.html
 12. 12.          Chartered Institute of Management Accountants.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://www.cimaglobal.com/Events-and-cpd-courses/globalbusinesschallenge/
 13. 13.          IFAC [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ifac.org/
 14. Кодекс Етики Професійних Бухгалтерів. Пер. з англ. за ред. Зубілевич С.Я. ФПБАУ, 2014. – 172 с.
 15. www.minfin.gov.ua
 16. Зубілевич С.Я. Міжнародні стандарти освіти професійних бухгалтерів: «перезавантаження». [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   http://amsfo.com.ua/wp-content/uploads/2014/09 -.pdf
 17. http://www/ifac.org
 18. http://www.accaglobal.com/russia/ru/students/new-students.html
 19. http://www.worldbank.org/en/events/2013/09/25/conference-launch-of-starep-program-improving-the-quality-of-financial-reporting http://web.worldbank.org
 20. 20.          Мазіна О.І. Глобалізація економіки потребує змін в системі освіти. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   http://www.knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=1134&uk
 21. 21.          Academia de Studii Economice a Moldovei
  Facultatea Contabilitate.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://www.ase.md/facultatea/contabilitate/prezentare.html
 22. 22.          О бухгалтерском учете. Закон Молдовы № 113 от 27.04.2007 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=324098&lang=2

Олександра МАЗІНА,

Кандидат економічних наук